Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Frigidaire Cglef379gca

Frigidaire Cglef379gca jest wysokiej jakości urządzeniem, które wymaga wiedzy na temat bezpieczeństwa, aby zapewnić długą i bezpieczną pracę. Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Frigidaire Cglef379gca zawiera wszystkie wymagane informacje na temat bezpieczeństwa, wykorzystania, konserwacji, naprawy i gwarancji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy również przeczytać instrukcję użytkowania, która znajduje się w opakowaniu urządzenia. Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Frigidaire Cglef379gca zawiera informacje dotyczące tego, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia, jak go konserwować, jakie są gwarancje i w jaki sposób je realizować. Informacje te są niezbędne, aby zapewnić długą i bezpieczną pracę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Frigidaire Cglef379gca

Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten, wynika z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ) instrukcje bhp, instrukcje bhp, instrukcje bhp

1. Instrukcje administracyjno – biurowe

 • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI
 • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA
 • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GILOTYNY RĘCZNEJ
 • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE NISZCZARKI DO DOKUMENTÓW

2. Instrukcje w gastronomi

Instrukcje bezpieczeństwa i warunki gwarancji 1. 7

Spis treści

1. Ogólne.............................................................................................................. 2
2. Użycie zgodne z przeznaczeniem.................................................................. 1. Siłowniki oraz konsole montażowe.......................................................................... 2
3. Instrukcje bezpieczeństwa.............................................................................. 3
3. Elementy sterujące/centrale..................................................................................... 2. Przyciski bezpieczeństwa / przyciski awaryjne........................................................ 3. Siłowniki / ryglowanie............................................................................................... 3
4. Montaż.............................................................................................................. 4
4. Montaż mechaniczny............................................................................................... Połączenia elektryczne............................................................................................ SICO LINK / SIMON LINK........................................................................................ 5
5. Uruchomienie................................................................................................... 6
5. Analiza ryzyka.......................................................................................................... Przeprowadzenie uruchomienia............................................................................... 6
6. Konserwacja..................................................................................................... Ogólne...................................................................................................................... Elementy sterujące................................................................................................... 7
6. Uwagi dotyczące ochrony środowiska / Utylizacja................................................... 4. Naprawa i wymiana.................................................................................................. 5. Części zamienne...................................................................................................... 7
Copyright by SIMON PROtec Systems GmbH SZ zastrzeżeniem wszelkich zmian technicznych i błędów. 7. Dodatek............................................................................................................. 8
6. 6. Warunki gwarancji.................................................................................................... Regulacje w zakresie oprogramowania do parametryzacji siłownika...................... 7

7. Ogólne warunki sprzedaży....................................................................................... 8
7. Deklaracja producenta............................................................................................. Deklaracja producenta (dystrybutor)........................................................................ Adresy...................................................................................................................... 8

SuG_PL_17 www. simon-protec. com Data: 12. 08. 2022
Wydanie: 1. 7 / 10. 2021 [email protected] Strona 1

Ogólne

1. Ogólne 2. Użycie zgodne z przeznaczeniem
Instrukcje obsługi i / lub instrukcje montażu firmy
esco Polska sp. z o. o. obowiązują tylko w połącze- 2. Siłowniki oraz konsole montażowe
niu z niniejszym dokumentem dotyczącym bezpie-
czeństwa oraz warunków gwarancji. Siłowniki otwierające (ramieniowe, łańcuchowe,
Instrukcje zawierają wymagania i wskazówki doty- liniowe), konsole i elementy ryglujące służą do
otwierania i zamykania drzwi i okien wykorzysty-
czące instalacji i konserwacji urządzeń i są prze- wanych głównie w systemach oddymiania, napo-
znaczone dla wykwalifikowanych osób dokonują- wietrzania oraz wentylacji. Zgodnie z Dyrektywą
cych ww. czynności (np. inżynier mechatronik lub Maszynową 2006 / 42 / EC, produkt ten jest ma-
elektryk) i/lub przeszkolony personel posiadający szyną nieukończoną. Po zainstalowaniu maszynę
wiedzę na temat instalacji urządzeń elektrycznych. należy rozbudować o wszelkie środki ochronne
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka.
się z dostarczonymi instrukcjami, szczególną
uwagę należy zwrócić na kwestie bezpieczeń-
stwa. Należy zachować tę instrukcję do póź-
niejszego wykorzystania.
Poniższe symbole będą stosowane w niniejszym
dokumencie:

INFORMACJA
Dodatkowe informacje i wskazówki!

UWAGA

Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu dla produk-
tu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach dla
życia i zdrowia!

UWAGA ŚRODOWISKOWA

Ta wskazówka dotyczy potencjalnego zagroże-
nia dla środowiska!
¾ Instrukcje do wykonywanych czynności są
oznaczone w ten sposób.
Ô ten symbol opisuje wnioski.
● Przyciski lub włączniki, które mają być naci-
śnięte są oznaczone pogrubionym tekstem.
● „Indicators” są ujęte w cudzysłów.

Strona 2

Instrukcje bezpieczeństwa

3. Instrukcje bezpieczeństwa 3. Przyciski bezpieczeństwa / przyciski
awaryjne
Dla bezpieczeństwa osób ważne jest przestrze-
ganie tych instrukcji. Instrukcję należy zachować
i przekazać użytkownikowi po instalacji i urucho- NIEBEZPIECZEŃSTWO
mieniu.
Element uruchamiający w postaci np. przełącz-
NIEBEZPIECZEŃSTWO nika ze stanem „wyłączonym”- domyślnie musi
być zainstalowany w miejscu z bezpośrednim
Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez polem widzenia do części napędzanej, ale z
osoby nieupoważnione (np. dzieci, osoby nie- dala od części ruchomych. Jeśli nie jest to prze-
przeszkolone). Elementy sterujące takie jak łącznik kluczykowy, musi być zainstalowany na
przyciski czy piloty powinny być zabezpieczone wysokości co najmniej 1, 5 mi musi być niedo-
przed nieuprawnionym użyciem. stępny dla osób postronnych.
3. Siłowniki / ryglowanie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Należy przestrzegać i brać pod uwagę następu-
jące regulacje: Elektrycznie sterowane okna, które są zamonto-
• wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, wane na wysokości niższej niż 2, 5 m nad górną
• wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych, krawędzią gotowej podłogi (nawet jeśli dotyczy
• przepisy miejscowej straży pożarnej, to tylko części okna) wymagają oceny ryzyka w
odniesieniu do NIEBEZPIECZEŃSTWA zmiaż-
• zasady przyłączenia urządzeń do prądu, dżenia lub uwięzienia osób. Kilka przepisów kra-
• przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny jowych i międzynarodowych reguluje niezbędne
pracy środki ochronne w zależności od rodzaju użyt-
W przypadku wprowadzenia do obrotu, insta- kowania okna. Należy przeprowadzić analizę
lacji i uruchomienia poza krajem producenta, ryzyka (patrz również rozdział 5. 1).
obowiązują krajowe przepisy bezpieczeństwa i Operator/użytkownik musi upewnić się, że okna
przepisy kraju instalacji. sterowane elektrycznie są obsługiwane i kon-
serwowane zgodnie z INFORMACJĄ dla użyt-
3. Elementy sterujące/centrale kownika, instrukcją obsługi i instrukcją montażu.
W Niemczech należy wziąć pod uwagę przepisy
dotyczące miejsca pracy ASR A1. W innych
NIEBEZPIECZEŃSTWO krajach obowiązują odpowiednie przepisy kra-
jowe.
Przewód sieciowy (230VAC) musi posiadać
osobne zabezpieczenie. Wszystkie przyłącze- NIEBEZPIECZEŃSTWO
nia, naprawy i konserwacje należy wykonywać
wyłącznie przy odłączonym zasilaniu sieciowym.
Należy upewnić się, że mocowanie siłownika
jest trwałe i dostosowane do siły wskazanej na
NIEBEZPIECZEŃSTWO tabliczce znamionowej.

Należy zapewnić swobodny dostęp serwisowy 3. Okna z zawieszeniem dolnym
do centrali i urządzeń zasilających w systemach
oddymiania. NIEBEZPIECZEŃSTWO

W przypadku okien z zawieszeniem dolnym wy-
magane jest zastosowanie odpowiednich nożyc
bezpieczeństwa.

Strona 3

Montaż

3. Siłownik drzwiowy 4. Montaż mechaniczny

4. Montaż konsol
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Siłowniki drzwiowe muszą być zainstalowane INFORMACJA
w taki sposób, aby drzwi mogły otwierać się w
kierunku ewakuacji. W Niemczech należy wziąć Informacje na temat dostępnych i właściwych
pod uwagę przepisy dotyczące miejsca pracy konsol dostępne są na:
ASR A1. W innych krajach obowiązują odpo-
wiednie przepisy krajowe. www. esco. com. pl
bądź prosimy o kontakt z naszym działem
4. Montaż technicznym.

4. Połączenia elektryczne
INFORMACJA
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź okablo-
Szczegółowe informacje znajdują się w formu- wanie zasilające. W szczególności należy wziąć
larzu KB. 01 „Okna otwierane automatycznie” pod uwagę przekrój przewodu. Należy przestrze-
dostępnym na: gać obowiązujących przepisów dotyczących mini-
www. pl malnych wartości wymiarowania przewodów!
Typowe obliczenie (są to tylko przybliżone wartości
NIEBEZPIECZEŃSTWO i nie jest to dokładne obliczenie):
System może być montowany wy- INFORMACJA
łącznie przez wykwalifikowany per-
sonel (wykwalifikowani elektrycy). Kabel silnika – uwagi dotyczące obliczenia
Wszystkie odpowiednie krajowe (przykładkowa):
przepisy i dyrektywy dotyczące bez-
pieczeństwa mają zastosowanie do Przekrój żyły [mm²] = długość linii [m]
montażu, instalacji i uruchomienia. × ilość siłowników
× Spobór prądu na
Nieprawidłowy montaż może stwarzać ryzyko x siłownik [A]
porażenia prądem. Należy przestrzegać wszyst- / 73.
kich przepisów bezpieczeństwa. Przestrzegać
aktualnej instrukcji montażu. Nieprawidłowy Stosować lokalne regulacje.
montaż może prowadzić do poważnych obra-
żeń.
UWAGA

Upewnić się, że zapas przewodu zasilającego
na ruchomych częściach jest wystarczający,
uwzględniając promienie gięcia, aby zapobiec
zakleszczeniu lub zerwaniu przewodu zasilają-
cego.

Strona 4

Montaż

4. 24 V DC 4. 230 V AC

NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przed podłączeniem zasilania 24 V DC / 230 V Ważne jest przestrzeganie pięciu zasad bezpie-
AC, należy sprawdzić podłączane urządzenie. czeństwa zgodnie z EN 50110-1 lub DIN VDE
0105-100.
1. odłączyć całkowicie!
UWAGA
2. zabezpieczyć przed po-
Nie należy uziemiać połączenia elektrycznego nownym podłączeniem!
24 V DC. sprawdź, czy instalacja nie działa!
Siłownik/ryglowanie może być eksploatowany 4. wykonać uziemienie!
wyłącznie przy napięciu wskazanym na tablicz- 5. zapewnić ochronę przed sąsied-
ce znamionowej i może być podłączony tylko do nimi częściami pod napięciem!
odpowiedniego źródła zasilania! Należy zaizolo-
wać elektrycznie nieużywane żyły.
4. SICO LINK / SIMON LINK
Kostka podłączenio-
wa
INFORMACJA
Jeżeli siłownik ma złącze wtykowe, okablowanie
wtyczki należy wykonać zgodnie z przyporząd-
kowaniem styków w instrukcji obsługi. Wtyczka Do parametryzacji wszystkich napędów i ste-
jest montowana zgodnie z załączoną instrukcją rowników obsługujących SICO LINK i SIMON
SICO PLUG. LINK potrzebny jest odpowiedni kabel serwiso-
wy USB i odpowiednie oprogramowanie.
Dalsze informacje są dostępne pod adresem:
short. com/sicoen

Strona 5

Uruchomienie

5. Uruchomienie ¾ Jeśli wszystko jest w pełni sprawne, siłownik
otwierania można ostatecznie podłączyć do
5. Analiza ryzyka zasilania.

INFORMACJA INFORMACJA
Należy przeprowadzić analizę ryzyka (np. Testowanie systemu musi być przeprowadzone
zmontowanego systemu) INFORMACJA moż- zgodnie z obowiązującymi przepisami (w Niem-
na znaleźć w instrukcji KB. 01 „Okna sterowane czech obejmuje to DIN VDE 0100 część 600).
elektrycznie” pod adresem: 5. Znakowanie CE
www. pl
Zgodnie z załącznikiem III dyrektywy maszynowej
2006/42/WE oznakowanie CE musi być trwale
5. Przeprowadzenie uruchomienia umieszczone na produkcie oraz musi być widocz-
ne i czytelne. Patrz rozdział 7. 3: „Deklaracja WE
producenta (dystrybutora)” na stronie 8.
INFORMACJA
6. Konserwacja
Zalecamy wykonanie próbnego uruchomienia
przy użyciu odpowiedniego przenośnego za-
silacza (z urządzeniem sterującym, a nie tylko UWAGA
baterią). Pozwala to na prostą i szybką reakcję
na awarie. Ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę
ludzkiego życia! Dlatego instalacje muszą być
regularnie konserwowane, zgodnie z odpowied-
nimi specyfikacjami w instrukcjach obsługi lub
decyzjach zatwierdzających – przynajmniej raz
w roku – przez wyspecjalizowaną firmę autory-
zowaną przez producenta, a wykonane prace
konserwacyjne muszą być udokumentowane.
UWAGA Konserwację należy przeprowadzać zgodnie z listą
kontrolną, którą można otrzymać od producenta.
Po instalacji należy sprawdzić, czy system jest 6. Ogólne
prawidłowo ustawiony oraz czy system bezpie-
czeństwa i jednostki wyzwalające, jeśli są zain- Należy regularnie sprawdzać działanie urządzeń
stalowane, działają prawidłowo. bezpieczeństwa, takich jak siłowniki, klapy dymo-
we, kurtyny itp. W przypadku awarii należy nie-
zwłocznie powiadomić instalatora/osobę odpowie-
INFORMACJA dzialną za bezpieczeństwo.

Źródło napięcia musi być odpowiednie dla si-
łownika/ryglowania/. INFORMACJA na tablicz-
ce znamionowej oraz w instrukcji jest wiążąca.
Poniższe przepisy nadal obowiązują:
• DIN VDE 0100
• DIN VDE 0298.
¾ Przed włączeniem siłownika otwierania prze-
prowadzić kontrolę wzrokową i funkcjonalną.

Strona 6

Konserwacja

6. Elementy sterujące 6. Naprawa i wymiana

UWAGA UWAGA

Aby utrzymać zasilanie awaryjne, zainstalowa- Przed pracami konserwacyjnymi należy przed-
ne baterie muszą być regularnie testowane i w sięwziąć środki zapobiegające przypadkowemu
razie potrzeby wymieniane na nowe. W zależno- uruchomieniu przez zdalne sterowanie.
ści od sytuacji montażowej lub temperatury oto-
czenia specjaliści ZVEI zdecydowanie zalecają
wymianę baterii najpóźniej po 48 miesiącach! NIEBEZPIECZEŃSTWO
Istnieje możliwość zakupu akumulatora jako
kompletnego zestawu zastępczego. Prosimy o Siłownika otwierania /ryglatory / jednostki ste-
kontakt z producentem lub dystrybutorem rującej nie wolno używać w przypadku koniecz-
ności przeprowadzenia prac naprawczych lub
6. Uwagi dotyczące ochrony środowi- regulacyjnych.
ska / Utylizacja 6. Części zamienne

Należy używać tylko oryginalnych części zamien-
UWAGA ŚRODOWISKOWA nych. Stosowanie części innych producentów
może unieważnić odpowiedzialność producenta,
Siłowniki otwierania / ryglatory/jednostki sterują- gwarancję i serwis. Do przedłużania należy uży-
ce i baterie nadają się do recyklingu i nie mogą wać wyłącznie oryginalnych części producenta.
być wyrzucane razem z odpadami zwykłymi.
Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 6. Warunki gwarancji
elektroniki, opartymi na dyrektywie 2012/19/
UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego Obowiązują warunki gwarancji dostępne na stro-
i elektronicznego (WEEE), to urządzenie musi nie:
zostać prawidłowo zutylizowane po zakończe- www. pl
niu jego eksploatacji. W przypadku pytań doty-
czących utylizacji prosimy o kontakt z instalato- 6. Regulacje w zakresie oprogramo-
rem / sprzedawcą (patrz niemiecki Elektro G § wania do parametryzacji siłownika
17 ust. 1 i § 19).
W przypadku utylizacji starego sprzętu (zwłasz- Nasze produkty są fabrycznie konfigurowane
cza jednostek sterujących z akumulatorami) zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzięki oprogramo-
prosimy o przestrzeganie niemieckiego Elektro waniu dostarczonemu przez producenta możliwe
G §10. jest szybkie i łatwe dostosowanie ustawień fa-
Każdy z wymienionych ustępów jest obowiązu- brycznych do odpowiednich wymagań.
jącym odpowiednikiem Dyrektywy i krajowych Producent nie przejmuje żadnej gwarancji za
przepisów lokalnych. uszkodzenia spowodowane nieprawidłową para-
W przypadku siłowników otwierania, zamków metryzacją po dostawie.
elektrycznych i jednostek sterujących dostępne Przed instalacją należy sprawdzić wymagania sys-
są deklaracje EPD (środowiskowe deklaracje temowe. „Klauzula oprogramowania dotycząca
produktu zgodne z ISO 14025 i EN 15804). dostarczania standardowego oprogramowania w
Więcej INFORMACJI na temat utylizacji starego ramach dostaw” ZVEI (Centralne Stowarzyszenie
sprzętu oraz prawidłowej utylizacji zużytych ba- Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektro-
terii można znaleźć pod adresem: nicznych) jest uznawana za prawnie wiążącą w
www. com momencie instalacji. Klauzula dotycząca oprogra-
mowania znajduje się w sekcji ogólnych warunków
pod adresem:
www. com

Strona 7

Dodatek

7. Dodatek 7. Adresy
7. Ogólne warunki sprzedaży
7. Producent SIMON
OWS esco Polska dostępne są każdorazowa z do-
kumentem sprzedaży oraz dodatkowo na stronie: SIMON PROtec Systems GmbH
Medienstraße 8
www. pl 94036 Passau
Tel. : +49 (0) 851 988 70 - 0
7. Deklaracja producenta Fax: +49 (0) 851 988 70 - 70
Niniejszym oświadczamy zgodność E-Mail: [email protected]
tego produktu z wytycznymi, obowią- Internet: www. com
zującymi dla tego typu urządzeń.
Oświadczenie o w/w zgodności może być udostęp- 7. Polska
nione w naszej firmie lub przesłane na Państwa
życzenie. Niniejsza deklaracja poświad-cza zgod- esco Polska sp.
ność z dyrektywami, jednak nie udziela gwarancji ul. Rzeczna 10
właściwości. W przypadku zmian dokonanych bez 03-794 Warszawa
uzgodnienia z nami, oświadczenie to traci swoją E-Mail: [email protected]
ważność. Internet: www. pl
7. Deklaracja producenta (dystrybutor)
Instalator jest odpowiedzialny za prawidłową insta-
lację i uruchomienie oraz wytworzenie deklaracji
zgodności zgodnie z dyrektywami UE.

Strona 8

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Frigidaire Cglef379gca

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Frigidaire Cglef379gca

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Frigidaire Cglef379gca