Kurs instalacji California Instruments 12000l 1p

Kurs instalacji California Instruments 12000l 1p jest kursem szkoleniowym oferowanym przez producenta, którego celem jest przygotowanie uczestników do instalacji i konfiguracji urządzeń California Instruments 12000l 1p. Kurs obejmuje zarówno teorię, jak i praktyczne zadania związane z instalacją, konfiguracją i konserwacją urządzeń. Uczestnicy nauczą się niezbędnych koncepcji i poznają odpowiednie narzędzia i techniki potrzebne do instalacji i konfiguracji sprzętu. Uczestnicy zakończą kurs z wystarczającą wiedzą do instalacji i konfiguracji urządzeń California Instruments 12000l 1p.

Ostatnia aktualizacja: Kurs instalacji California Instruments 12000l 1p

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Monter sieci i instalacji sanitarnych

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 712618
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
  1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.
  2. Czego uczysz się na zajęciach?

  3. wykonywania prac instalacyjnych i montażowych sieci i urządzeń sanitarnych;
  4. wykonywania przedmiarów do wyceny prac;
  5. przygotowania kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych;
  6. układania, spawania (lub łączenie w inny odpowiedni sposób, na przykład klejenie lub zgrzewanie) i uszczelniania rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz materiału, z jakiego są wykonane;
  7. montowania specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd. ;
  8. poprawnego odczytywania rysunków technicznych, wykonawczych i roboczych;
  9. przeprowadzania kontroli szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych;
  10. montowania przewodów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych;
  11. odpowiedniego dobierania grzejników i urządzeń grzewczych;
  12. czyszczenia grzejników żeliwnych;
  13. wykonywania otworów pod prowadzone instalacje;
  14. sprawdzania budynków pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej;
  15. przeprowadzania konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
  16. usuwania awarii wodociągowych między innymi poprzez montowanie
  17. i wymienianie uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp. ;
  18. dokonywania odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  19. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  20. Dodatkowe zadania

  21. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
  22. Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych?

  23. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  24. Podstawy budownictwa
  25. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
  26. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
  27. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
  28. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych
  29. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  30. Język obcy zawodowy
  31. Jakie zdobywasz kwalifikacje?

   BUD. 09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

   Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

   Sumienność, dokładność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, refleks, zdolność logicznego myślenia, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, brak lęku wysokości i umiejętność odczytywania rysunków technicznych.

   Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

   Pracę znajdziesz m. in. w firmach remontowo-budowlanych, przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych, firmach zarządzających nieruchomościami. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

  32. praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp. z o. o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp. )
  33. bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
  34. tablet dla każdego ucznia,
  35. dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
  36. stypendia socjalne,
  37. stypendia naukowe,
  38. zeszyty dla każdego ucznia,
  39. komplet podręczników
  40. Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

   Technik urządzeń sanitarnych (BD. 22, Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych)

   Zawody pokrewne

   Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | Murarz-tynkarz

   Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

   Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

  41. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
  42. przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
  43. przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
  44. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.
  45. W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
   Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

  46. kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
  47. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

   Monter sieci i instalacji sanitarnych

   Montuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych; wykonuje oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie instalacji, lutowanie, spawanie i łączenie rur, wiercenie otworów oraz wiele innych czynności związanych z montażem urządzeń sanitarnych.

  48. wykonywania prac instalacyjnych i montażowych sieci i urządzeń sanitarnych
  49. wykonywania przedmiarów do wyceny prac
  50. przygotowania kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych
  51. układania, spawania (lub łączenie w inny odpowiedni sposób, na przykład klejenie lub zgrzewanie) i uszczelniania rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz materiału, z jakiego są wykonane
  52. montowania specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.
  53. poprawnego odczytywania rysunków technicznych, wykonawczych i roboczych
  54. przeprowadzania kontroli szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych
  55. montowania przewodów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych
  56. odpowiedniego dobierania grzejników i urządzeń grzewczych
  57. czyszczenia grzejników żeliwnych
  58. wykonywania otworów pod prowadzone instalacje
  59. sprawdzania budynków pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej
  60. przeprowadzania konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
  61. usuwania awarii wodociągowych między innymi poprzez montowanie i wymienianie uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp.
  62. dokonywania odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  63. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  64. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  65. Technik urządzeń sanitarnych (BD. 22, Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych).

  66. praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
  67. bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
  68. tablet dla każdego ucznia
  69. dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
  70. stypendia socjalne
  71. stypendia naukowe
  72. zeszyty dla każdego ucznia
  73. 18378 uczestników

   7151 wydanych certyfikatów

   5600 wydanych zaświadczeń

   5.Online Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 29. 2023

   • 19–23 czerwca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, II zjazd
   • 29 maja–2 czerwca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, I zjazd 3–7 kwietnia 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, II zjazd brak wolnych miejsc 13–17 marca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, I zjazd brak wolnych miejsc

   * Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

   ** Nowy termin wkrótce

   Tabela kursów walut Credit Agricole Bank Polska S. A.
   dla Klientów korporacyjnych

   z dnia 10-02-2023, godzina 08:46 dla rozliczeń bezgotówkowych

   WalutaKodKupnoSprzedażWykres
   Euro EUR4, 60884, 8653
   Dolar amerykański USD4, 29444, 5335
   Funt brytyjski GBP5, 19535, 4845
   Dolar australijski AUD2, 97643, 1421
   Dolar kanadyjski CAD3, 19293, 3706
   Frank szwajcarski CHF4, 65744, 9166
   Forint 100 HUF1, 19071, 2570
   Korona czeska CZK0, 19450, 2053
   Korona duńska DKK0, 61920, 6536
   Korona norweska NOK0, 42260, 4462
   Korona szwedzka SEK0, 41570, 4389
   Jen 100 JPY3, 27703, 4595
   Lira turecka *TRY0, 22800, 2406
   Lej rumuński *RON0, 94200, 9944
   Yuan chiński *CNY0, 63080, 6659
   Dolar nowozelandzki *NZD2, 71572, 8669
   Zobacz tabelę

   Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut na rynku międzybankowym

   * Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes

  Kurs instalacji California Instruments 12000l 1p

  Bezpośredni link do pobrania Kurs instalacji California Instruments 12000l 1p

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Kurs instalacji California Instruments 12000l 1p