Podręcznik użytkownika dla właścicieli domów Craftsman 536 8818

Podręcznik użytkownika domu Craftsman 536 8818 jest kompletną, w pełni skonfigurowaną instrukcją obsługi, która obejmuje wszystkie funkcje domu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat systemu sterowania, instalacji zasilania i wentylacji, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych oraz wszystkich innych funkcji i instalacji, które są związane z domem. Podręcznik zawiera szczegółowe wyjaśnienia wymaganych procedur, w tym ustawienia, instalację, konserwację i naprawy. Podręcznik użytkownika domu Craftsman 536 8818 jest idealnym narzędziem do przeglądania i zapoznawania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi domu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika dla właścicieli domów Craftsman 536 8818

nieruchomości i budownictwo

Właściciele mieszkań i domów będą zobowiązani posiadać tzw. świadectwo energetyczne w przypadku sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości. Już 28 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Szacuje się, że za świadectwo trzeba będzie zapłacić od 400 do 1000 zł.

- Od 28 kwietnia świadectwa energetyczne określające zapotrzebowanie nieruchomości na energię będą obowiązkowe przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub budynku. Jak podkreśla resort rozwoju, dzięki dokumentowi nabywca lub najemca będzie świadomy przyszłych kosztów zużycia energii.

W przypadku sprzedaży dokument będzie musiał być przedstawiony przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przy zawarciu umowy najmu najemca ma dostać kopię świadectwa. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania dokumentu. Jeśli świadectwo już zostało sporządzone, należy podać zawarte w nim dane, w tym roczne zapotrzebowanie na energię, w ogłoszeniach o sprzedaży lub najmie nieruchomości.

Jak zastrzegło MRiT, ustawa nie przewiduje obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków lub ich części (lokali), które są wykorzystywane na własny użytek. Natomiast w przypadku nowo wybudowanego budynku od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo energetyczne trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z tego obowiązku wyłączone są domy do 70 mkw.

Brak przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest zagrożone karą grzywny; orzekanie będzie następować na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej musi spełniać określone w ustawie wymagania: posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Ponadto powinna ukończyć wskazane w ustawie studia lub posiadać uprawnienia budowlane.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej można sprawdzić w centralnym rejestrze pod adresem: rejestrcheb. mrit. gov. pl/rejestr-uprawnionych.

Ministerstwo podkreśliło, że zmiany w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej mają na celu budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i pokazanie, iż dane zawarte w świadectwie są cennym źródłem informacji o orientacyjnych kosztach utrzymania budynku (lub jego części) związanych z zapotrzebowaniem na energię. Ponadto pozwolą stwierdzić, czy budynek jest energooszczędny, czy też nie - wskazało MRiT.

"Nabywca lub najemca dzięki dokumentowi będzie nie tylko świadomy przyszłych kosztów, ale również będzie miał narzędzie pozwalające mu na utwierdzenie się, że żądana cena jest np. adekwatna do stopnia energooszczędności budynku" - przekazał resort.

Według ministerstwa nowelizacja wpłynęła na większe zainteresowanie wpisem do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. "Będzie się to przekładało na większą konkurencyjność rynkową i nie niesie ze sobą ryzyka wzrostu cen za sporządzenie świadectwa" - oceniło MRiT.

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być sporządzone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Zawiera m. in. : wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową i jednostkową wielkość emisji CO2.

Zobacz również:

Spis treści:

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?
 • Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?
 • Po co składać świadectwo charakterystyki energetycznej?
 • Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak długo jest ważne?
 • Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane przez niektórych certyfikatem energetycznym, to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku. W tym celu oblicza się zapotrzebowanie domu na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, takie jak ogrzewanie, wentylacja, przygotowanie ciepłej wody, a także klimatyzacja i oświetlenie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem o ściśle określonej prawnie strukturze. Zawiera przede wszystkim takie informacje, jak dane identyfikacyjne budynku lub jego części, podsumowane wnioski z audytu, a także wskazówki, które pomogą ci zmniejszyć zużycie energii i stałe wydatki. Ponadto w dokumencie powinna się znaleźć szczegółowa charakterystyka energetyczna obiektu. Wśród zapisów wyszczególnione jest zużycie:

 • energii pierwotnej (EP) – energia pozyskiwana bezpośrednio ze środowiska (z zasobów odnawialnych i nieodnawialnych);
 • energii końcowej (EK) – energia, którą należy zakupić u dostawcy (i za którą trzeba zapłacić);
 • energii użytkowej (EU) – energia wykorzystywana do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń, a także przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
 • Wszystkie wyliczenia są podawane w kWh/m²/rok. 

  Przeczytaj również: Jakie złożyć dokumenty o wyższy limit zużycia prądu? Kto sprawdzi, ile zużywasz energii i czy przekraczasz 2000 kWh?

  Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

  Świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązują w Polsce od kilku lat. Do tej pory obowiązek ten spoczywał na tych, którzy wybudowali dom po 2009 roku. Natomiast nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej wprowadzi konieczność sporządzania certyfikatów dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009 roku) zarówno indywidualnego, jak i wielorodzinnego.

  „Ideą wprowadzenia nowelizacji było to, żeby każdy, kto ma budynek – nieważne, czy jednorodzinny, czy inny, nawet bez obrotu, miał świadectwo charakterystyki energetycznej… Ludzie nie dopełniali tego obowiązku. Dotyczy to zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów publicznych, które powinny dodatkowo wywieszać takie świadectwo w publicznym miejscu. Bardzo mało osób z branży wykonało takie świadectwa. Przez ostatnie dwa lata wykonałam jedynie kilka takich świadectw, ale na dzień dzisiejszy jest zerowe zainteresowanie” – mówiła w rozmowie z Interią Biznes mgr inż. Danuta Paginowska, rzeczoznawca budowlany z Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  Nowelizacja ustawy zakłada też m. in. wprowadzenie zmian związanych z kontrolą systemów ogrzewania i klimatyzacji, które rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli (dotyczyć to będzie urządzeń o mocy ponad 70 kW).

  Ponadto umożliwiony ma być również powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w certyfikatach energetycznych, które są zgromadzone w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Nie można też pominąć faktu, że inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

  Koszt świadectwa charakterystyki energetycznej waha się w okolicy 300 zł. Fot. 123RF. com

  Po co składać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonuje się przede wszystkim, aby wskazać, ile energii potrzebuje nasz budynek do celów jego ogrzania i zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W efekcie ma to się przyczynić nie tylko do oszczędności energii, ale także zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

  Kiedy należy ubiegać się o świadectwo energetyczne? Ten dokument jest niezbędny w kilku sytuacjach prawnych. Przede wszystkim bez certyfikatu nie uzyskamy pozwolenia na użytkowanie budynku. Ponadto jest niezbędny, gdy obiekt (lub jego część) jest sprzedawany czy wynajmowany. Takie świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku oferowanego do wynajmu lub sprzedaży. Z kolei dla najemcy czy nabywcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami wynajmowanego lub kupowanego budynku.

  Przeczytaj również: Przegląd pieca gazowego przed sezonem grzewczym. 4 powody, by wezwać do domu fachowca od kotłów grzewczych

  Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak długo jest ważne?

  Szacunkowy koszt świadectwa charakterystyki energetycznej będzie wynosił około 300 zł. Warto jednak zaznaczyć, że ostateczna cena będzie zależna od kilku czynników, m. zastosowanego typu systemu ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji czy klimatyzacji. W przypadku domów wielorodzinnych koszty mogą być jeszcze wyższe. Warto jednak pamiętać, że ci, którzy zlekceważą obowiązek składania świadectwa, będą musieli zapłacić karę (może ona wynieść nawet kilka tysięcy złotych).

  Jak często składa się świadectwo charakterystyki energetycznej? Certyfikat energetyczny budynku jest ważny przez 10 lat, licząc od daty jego sporządzenia. Ważne jest, by przed upływem tego okresu odnowić dokument. W przypadku, gdy w budynku dokonano prac budowlano-instalacyjnych, w wyniku których zmieniła się jakość systemu energetycznego oraz jego wydajność, świadectwo energetyczne traci ważność. Wystarczy ocieplić dom czy wymienić okna, a ponownie trzeba będzie ubiegać się o wydanie nowego certyfikatu.

  Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Zgodnie z ustawą, świadectwo charakterystyki energetycznej może być sporządzone przez osobę uprawnioną, wpisaną do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Jest to osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana;
 • ukończyła studia magisterskie lub inżynieryjne na kierunkach takich jak budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
 • posiada uprawnienia budowlane lub przeszła szkolenia i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministerstwem właściwym do spraw budownictwa.
 • Warto zaznaczyć, że obecnie nad projektem nowelizacji będzie pracować Senat, a ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, czyli najprawdopodobniej wiosną 2023 roku.

  Przeczytaj również: Od kiedy składać wniosek o dodatek do pelletu? WZÓR wniosku. Jak go wypełnić i gdzie złożyć?

  Wpływ ogrzewania na zdrowie. Tak reaguje organizm na INTERIA. TV.

  BMI Icopal

  Oferta Grupy BMI Icopal obejmuje szerokie spektrum materiałów hydroizolacyjnych oraz termoizolacyjnych, począwszy od nowoczesnego Systemu Bezpieczny Fundament Icopal do zabezpieczenia fundamentów, poprzez termoizolację podłóg, dachów i ścian, System Fire Smart, stworzony w trosce o bezpieczeństwo przeciwpożarowe dachów, systemy rynnowe BMI Icopal, aż po kompleksową ofertę pokryć dachowych: membrany paroprzepuszczalne, gonty bitumiczne, płynne masy kauczukowo-bitumiczne Siplast do zabezpieczeń hydroizolacyjnych, system pap nowej generacji w Technologii Szybki Profil® SBS oraz w Technologii Szybki Syntan® SBS, Szybkie Bariery Generacji X. Oferta BMI Icopal Sp. z o. o. obejmuje również lekkie zadaszenia Fastlock®. BMI Icopal Sp. świadczy również usługi wykonawcze, specjalizujemy się głównie w wykonawstwie dużych i skomplikowanych dachów płaskich.

  Podręcznik użytkownika dla właścicieli domów Craftsman 536 8818

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika dla właścicieli domów Craftsman 536 8818

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika dla właścicieli domów Craftsman 536 8818