Praktyka techniczna Electrolux Erc3203

Praktyka techniczna Electrolux Erc3203 to profesjonalny zestaw do ćwiczeń technicznych dla uczniów szkół średnich. Zestaw oferuje wszystkie niezbędne narzędzia i urządzenia do ćwiczeń technicznych, które mogą być wykorzystywane w laboratoriach fizyki, mechaniki i innych dziedzinach inżynierii. Zestaw składa się z silnika elektrycznego, przekładni ślimakowej, przekładni planetarnej, generatora prądu, transformatora, przetwornicy, zasilacza laboratoryjnego, zasilacza prądu stałego i innych elementów. Wszystkie elementy są zamknięte w atrakcyjnym, bezpiecznym i wytrzymałym obudowie. Zestaw Praktyka techniczna Electrolux Erc3203 jest idealnym narzędziem do nauki i doskonalenia umiejętności technicznych dla uczniów szkół średnich.

Ostatnia aktualizacja: Praktyka techniczna Electrolux Erc3203

Podstawa prawna:

Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

GMP = Dobra Praktyka Produkcyjna
GHP = Dobra Praktyka Higieniczna
HACCP = System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Wymogi GHP obejmują:

 • Lokalizacja i otoczenie urzędu
 • Układ funkcjonalny
 • Maszyny i urządzenia
 • Mycie i dezynfekcja
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Kontrola odpadów
 • Monitoring szkodników
 • Higiena personelu
 • Szkolenie personelu

Lokalizacja i otoczenie zakładu

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu produkcji, przetwórstwa lub obrotu żywnością należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanieczyszczenia wynikające z działalności przemysłowej, składowiska odpadów itp. ), jak również efektywność zabezpieczenia przed tymi zanieczyszczeniami. Projekt architektoniczny i położenie zakładu powinny sprzyjać realizowaniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej:

 • drogi dojazdowe do zakładu powinny być utwardzone i odpowiednio zdrenowane, tak aby nie tworzyły się zastoiny wody i błota
 • budynki i znajdujące się w nich urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby ułatwiać procesy czyszczenia i dezynfekcji
 • wszelkie materiały wykorzystywane w budynkach i urządzeniach nie mogą mieć negatywnego wpływu na jakość zdrowotną żywności i nie mogą emitować zapachów i substancji toksycznych
 • budynki powinny mieć zabezpieczenia przed wniknięciem do nich szkodników oraz owadów, a także zanieczyszczeń zewnętrznych z otaczającego środowiska (dymy, pyły, kurz).
 • Układ funkcjonalny

  Układ funkcjonalny zakładu to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń. Powinny być w nim wyraźnie wydzielone pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń powiązane ze sobą funkcjonalnie i spełniające określone zadania dotyczące np. : dostawy surowców, produkcji wyrobów, ich dystrybucji, transportu wewnętrznego, przemieszczania pracowników itp. Proces technologiczny i wszystkie działania z nim związane powinny przebiegać w sposób możliwie prostoliniowy. W układzie funkcjonalnym przeciętnego zakładu wyróżnia się najczęściej następujące części:

 • magazynową
 • produkcyjną
 • ekspedycyjną
 • socjalną.
 • Maszyny i urządzenia

  Wszystkie powierzchnie maszyn, urządzeń, sprzętu oraz naczyń i opakowań kontaktujących się z żywnością powinny być wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością i elementy maszyn stykające się z żywnością, jak również powierzchnie robocze (blaty stołów i lady) powinny być wykonane z materiału trwałego, gładkie i łatwe do utrzymania w czystości i w żywieniu zbiorowym drobny sprzęt pomocniczy, taki jak noże, szufle, szczypce, widelce, deski, naczynia itp. powinien być wydzielony dla poszczególnych asortymentów produktów i nieuszkodzony.

  Procesy mycia w dezynfekcji

  Po zakończeniu pracy lub po każdej zmianie w zakładzie przeprowadza się sprzątanie, podczas którego usuwane są z powierzchni podłóg, blatów oraz maszyn i urządzeń pozostałości po bieżącej produkcji oraz nagromadzony brud, który stanowi doskonale warunki dla rozwoju mikroflory i tym samym, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości produktu końcowego. Po procesie mycia przeprowadza się dezynfekcję. Zastosowanie właściwych systemów mycia i dezynfekcji przy użyciu odpowiedniego sprzętu i urządzeń oraz środków myjących i dezynfekujących, prowadzenie ich przez dobrze przygotowanych pracowników oraz systematyczna kontrola skuteczności tych procesów gwarantują zachowanie należytego poziomu higieny i bezpieczeństwa i wysokiej jakości produkowanej żywności.

  Zaopatrzenie w wodę

  Woda stosowana do celów technologicznych powinna odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach. Tylko z takiej wody mogą być również wytwarzane para lub lód stosowany w procesach produkcji.

  Kontrola odpadów

  W zakładzie powinien funkcjonować sprawny system usuwania odpadów stałych i śmieci.

  Powinien on gwarantować zabezpieczenie żywności oraz wody technologicznej przed ewentualnym zanieczyszczeniem ze strony odpadów i śmieci oraz zapewniać w każdym czasie zachowanie odpowiedniego porządku zarówno na stanowiskach pracy jak i w obrębie całego zakładu. Odpady i śmieci powinny być gromadzone w określonych miejscach poza pomieszczeniami z żywnością i systematycznie usuwane wg określonego harmonogramu. Z przestrzeni produkcyjnych powinny być one usuwane tak często, jak tylko zachodzi taka potrzeba, a przynajmniej raz dziennie. Powinny być one składowane w zamykanych pojemnikach.

  Zabezpieczenie i monitoring szkodników

  Do najczęściej występujących, stanowiących duże zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności należą:

 • gryzonie (myszy, szczury)
 • owady latające (muchy, osy itp. )
 • owady biegające (karaluchy, karaczany itp. )
 • szkodniki zbożowe (wołek zbożowy, mklik itp. )
 • ptaki
 • koty i inne zwierzęta domowe.
 • W każdym zakładzie powinien być opracowany system kontroli i monitorowania obecności szkodników oraz program stosowania odpowiednich środków zabezpieczających adekwatnych do występującej sytuacji. Obserwacje dotyczące obecności szkodników powinny być prowadzone w sposób ciągły zarówno w samym zakładzie jak i na otaczającym go terenie. Osoby realizujące program zwalczania szkodników powinny posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę z tego zakresu. Działania z zakresu kontroli obecności szkodników oraz zabezpieczenia przed nimi powinny być odpowiednio rejestrowane i dokumentowane.

  Higiena personelu

  Podstawowe wymagania dotyczące higieny osobistej i warunków zdrowia pracowników przedstawiają się następująco:

 • pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny
 • każda osoba pracująca na stanowisku wymagającym bezpośredniego kontaktu z żywnością musi wykazywać odpowiedni stan zdrowia określony na podstawie badań lekarskich i odpowiednich badań analitycznych
 • pracownik chory lub podejrzany o chorobę zakaźną, cierpiący na infekcje dróg oddechowych, biegunkę lub ropne schorzenia skóry powinien być bezzwłocznie odsunięty od pracy wymagającej kontaktu z żywnością
 • pracownicy nie mogą przechowywać rzeczy osobistych w strefie produkcyjnej pracownicy nie mogą wykonywać czynności, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia żywności, a w szczególności pić, spożywać posiłków, jeść słodyczy lub żuć gumy, palić tytoń, pluć, kasłać, czyścić nos itp.
 • przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik produkcyjny powinien umyć się i założyć czystą odzież roboczą (najlepiej białą lub w jasnych kolorach) oraz odpowiednie nakrycie głowy i ewentualnie (tam gdzie to konieczne) obuwie robocze i maseczki ochronne
 • każdy pracownik musi przestrzegać zasad higieny i czystości (zwłaszcza rąk, mieć krótko obcięte paznokcie; odzież ochronna powinna być czysta i nieuszkodzona oraz całkowicie zakrywać odzież osobistą pracownika i włosy
 • pracownicy produkcyjni nie mogą nosić biżuterii, zegarków, szpilek i spinek do włosów oraz innych drobnych przedmiotów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu konsumenta w przypadku dostania się do żywności
 • Szkolenie personelu

  Kierownictwo zakładu powinno organizować systematyczne i na odpowiednim poziomie
  (tj. dostosowane do charakteru wykonywanej pracy) szkolenia dla personelu z zakresu higieny.

  Do zagadnień, które leżą w obszarze GMP zaliczyć należy:

 • przyjęcie surowców i materiałów,
 • magazynowanie i postępowanie z surowcami,
 • procesy obróbki wstępnej,
 • procesy obróbki zasadniczej,
 • transport wewnętrzny,
 • magazynowanie wyrobów gotowych.
 • Dekalog Dobrej Praktyki Higienicznej

  1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
  2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj "skrótów" czy "usprawnień". Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz - pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
  3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
  4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są one czyste.
  5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.
  6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
  7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
  8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
  9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu.
  10. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do wdrożenia ww. systemów we własnych przedsiębiorstwach, opracowano poradniki dla poszczególnych branż przemysłu spożywczego.



  Ściągnij nowe Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC

  18 października 2010, Edukacja oraz Polecane oraz Ratownictwo, 12 komentarzy


  W dniu dzisiejszym ILCOR i ERC (Europejska Rada Resuscytacji) opublikowały online nowe Wytyczne Resuscytacji 2010. Chyba nikomu nie ma potrzeby tłumaczyć, jaki rodzaj dokumentu Wytyczne Resuscytacji stanowią, tak więc zapraszam do lektury. Poniżej umieszczam informację prasową udostępnioną przez Polską Radę Resuscytacji, link do ściągnięcia nowych Wytycznych Resuscytacji 2010 w języku angielskim oraz linki do ściągnięcia w języku polskim podsumowania najważniejszych zmian w wytycznych i plakatów edukacyjnych.

  Wytyczne ERC 2010 w wersji polskiej dostępne tutaj >>>

  Wytyczne Resuscytacji 2010 – informacja prasowa

  W dniu 18 pażdziernika 2010 r. Europejska Rada Resuscytacji (www. erc. edu) opublikowała Wytyczne Resuscytacji 2010, których tłumaczenie na język polski wkrótce będzie dostępne zarówno w formie elektronicznej www. prc. krakow. pl jak i książkowej. W załączniku do tej informacji znajduje się dokument, który podsumowuje najważniejsze zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2010 w porównaniu do Wytycznych 2005. Dokument ten powinien byd jak najszerzej rozpowszechniony, a najważniejsze punkty Wytycznych Resuscytacji 2010 ERC obejmują:

  • W zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) konieczne jest, aby nieprzeszkolona osoba będąca świadkiem NZK prowadziła resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) przynajmniej z uciskaniem klatki piersiowej, do czego powinien zachęcad dyspozytor pogotowia ratunkowego przyjmujący zgłoszenie.
  • Podkreśla się wagę wczesnego, nieprzerwanego prowadzenia wysokiej jakości uciśnięd klatki piersiowej u osób z NZK z wykorzystaniem sprzętu dostarczającego informację zwrotną dotyczącą jakości RKO oraz wykonanie wczesnej defibrylacji z przerwaniem uciskania klatki piersiowej na okres nie dłuższy niż 5 sekund.
  • Zwrócenie uwagi na niepokojące objawy ryzyka nagłej śmierci sercowej poza szpitalem. W szpitalach natomiast powinno się zwiększyd nacisk na wprowadzenie systemów monitorujących pacjenta („obserwuj i reaguj”), by rozpoznad pogarszanie się stanu pacjenta i umożliwid wdrożenie leczenia w celu zapobiegania wystąpienia wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia.
  • Nie jest już zalecane podawanie leków przez rurkę intubacyjną. Jeżeli dostęp dożylny nie jest możliwy do uzyskania, leki powinno się podawad drogą doszpikową. Atropina nie jest rutynowo zalecana.
  • Zwiększenie nacisku na zastosowanie kapnografii w celu potwierdzenia i monitorowania położenia rurki dotchawiczej, jakości prowadzonej RKO oraz powrotu spontanicznego krążenia (główny cel wstępnego okresu resuscytacji), a także zastosowanie pulsoksymetrii i/lub gazometrii krwi w celu dostosowania podaży tlenu do potrzeb pacjenta.
  • Wdrożenie zrozumiałych i przejrzystych protokołów leczenia pacjentów po zatrzymaniu krążenia z zastosowaniem pierwotnej przezskórnej interwencji wieocowej (PCI) i terapeutycznej hipotermii włącznie, w oparciu o lokalną sied obejmującą pogotowie ratunkowe i okoliczne szpitale.
  • Monitorowanie wczesnych i odległych wyników leczenia NZK i przeżywalności po NZK na lokalnym i paostwowym poziomie systemu ochrony zdrowia.

  Nowe Wytyczne Resuscytacji 2010 – pliki do pobrania

  Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC – wersja angielska – ŚCIĄGNIJ

  Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji 2010 ERC – wersja polska – ŚCIĄGNIJ

  Załącznik do informacji prasowej – PRC – ŚCIĄGNIJ

  Algorytmy postępowania wg Wytycznych Resuscytacji 2010 ERC – wersja polska

  Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja – ŚCIĄGNIJ

  Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u Dzieci – ŚCIĄGNIJ

  Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne u Dzieci – ŚCIĄGNIJ

  Zabiegi Resuscytacyjne u Noworodka – ŚCIĄGNIJ

  Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne – Uniwersalny Algorytm – ŚCIĄGNIJ

  Algorytm postępowania w bradykardii – ŚCIĄGNIJ

  Algorytm postępowania w tachykardii – ŚCIĄGNIJ

  Wytyczne Resuscytacji 2010 – zmiany

  Wprawdzie do nowych wytycznych resuscytacji zajrzałem dopiero przed momentem to już na pierwszy rzut oka widać, że tak drastycznych zmian jak niektórzy przewidywali (np. zwiększenie liczby uciśnięć) nie ma. Podkreślane jest w ramach pierwszej pomocy jeszcze bardziej znaczenie uciskania klatki piersiowej i jak najkrótszych przerw pomiędzy seriami uciśnięć.

  Jak już znajdziecie chwilę i przeczytacie nowe Wytyczne Resuscytacji 2010 dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze wrażenia i odczucia!


  tagi: Europejska Rada Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji resuscytacja 2010 wytyczne Wytyczne PRC 2010
  Wyświetlenia: 65 123


  To nie koniec! Przeczytaj najnowsze wpisy:

  Praktyka techniczna Electrolux Erc3203

  Bezpośredni link do pobrania Praktyka techniczna Electrolux Erc3203

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Praktyka techniczna Electrolux Erc3203